PROJEKT

Aktywizacja szansą na zatrudnienie

Celem projektu „Aktywizacja szansą na zatrudnienie” jest zwiększenie szansy na zatrudnienie 160 osób, mieszkańców m. Włocławek i powiatu włocławskiego. Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci usług aktywnej integracji w projekcie.

Informacje o projekcie

Projekt „Aktywizacja szansą na zatrudnienie” o numerze RPKP.09.02.01-04-0021/21 jest realizowany w ramach osi priorytetowej IX Solidarne społeczeństwo, w ramach poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata RPKP 2014-2020.

Wartość projektu – 1 895 968,13

Wkład Funduszy Europejskich – 1 744 290,67

Projekt przeprowadzi

Instytut Rozwoju Osobistego Sp. z o.o.

Partner projektu:

Stowarzyszenie „Rodzice w edukacji”

Biuro projektu:

ul. Chmielna 24, 87–800 Włocławek
Tel. projektowy: 570 000 953, mail: wloclawek@iro.com.pl

Zapisz się już dziś! Link z formularzem do rejestracji do projektu

Formy wsparcia

ZADANIA REALIZOWANE W PROJEKCIE:

Zadanie 1 Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji

– po 3 h/ każdego uczestnika (2 h z doradcą i 1 h z psychologiem)

Zadanie 2 Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznymIndywidualne zajęcia z psychologiem – po 4 h / każdego uczestnika

Grupowe zajęcia z psychologiem – warsztaty motywacyjne – 16 grup 10 osobowych – 2 dni x 8h/grupę

Zadanie 3 Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe

Poradnictwo indywidualne – po 3 h/ każdego uczestnika

Poradnictwo grupowe – warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – 16 grup 10 osobowych – 3 dni x 6h/grupę

Zadanie 4 Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia

Szkolenia podnoszące kompetencje – zajęcia grupowe – średnio120 h/ każdego uczestnika  tj15 dni/grupę

Wstępnie zakłada się następującą tematykę szkoleń, przy czym wybór zależy od IPD:

 • wizażysta
 • programista C++
 • programista PHP
 • recepcjonista
 • masaż

Zadanie 5 Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy

Indywidualne spotkania z  – po 5 h/ każdego uczestnika

Zadanie 6 Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym – staże zawodowe

Staż ze stypendium dla 16 osób przez okres 3 miesięcy.

 

Dodatkowe atuty dla uczestników projektu to m.in.:

 • możliwość zwrotu kosztów dojazdu na wszystkie zajęcia,
 • materiały szkoleniowe oraz catering na zajęciach grupowych,
 • zaświadczenia po ukończonych szkoleniach,
 • pomoc w znalezieniu zatrudnienia,
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe dla uczestników.

Cele projektu

Celem głównym proj. Jest zwiększenie do 30.06.2023r zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 160 mieszkańców m. Włocławek i powiatu włocławskiego (131 kobiet i 29 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. Cel zostanie osiągnięty dzięki udziałowi w działaniach zaplanowanych w ramach projektu, tj. diagnozie indyw. potrzeb i potencjałów, oraz instrumentach aktywizacji społecznej i zawodowej. Projekt skierowany jest do 160 mieszkańców m. Włocławek i powiatu włocławskiego, którzy są zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, którzy przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej, w tym 10 osób z niepełnosprawnościami. 160 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniających co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Planowane wskaźniki realizacji projektu to m. in.: liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (160 os.); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu (128 os.). W ramach projektu zaplanowano realizację 6 zadań: (1) Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu, na potrzeby opracowania ścieżki reintegracji, (2) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, (3) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym – poradnictwo zawodowe, (4) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym – szkolenia, (5) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym – pośrednictwo pracy, (6) Instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym- staże zawodowe.

Czas rekrutacji:

CIĄGŁY, OD 03.2022R DO 03.2023R.

Każda osoba, która nie zakwalifikuje się do projektu będzie miała możliwość odwołania się, szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w regulaminie rekrutacji.

Kryteria rekrutacji

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej,
 • min. 10 osób z niepełnosprawnościami,
 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniających co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 • zamieszkiwanie na terenie m. Włocławek i powiatu włocławskiego (mieszkające lub pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego),
 • wiek 18+,
 • status na rynku pracy: osoby bezrobotne i/lub bierne zawodowo.

Kryteria premiujące

 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
  • korzystające z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia w projekcie nie jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ
  • zamieszkujące na obszarach objętych programem rewitalizacji uwzględnionych w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO ,
  • osoby z wykształ. do ISCED 3 i/lub os. bez doświadcz. zawodowego

Staż

Staż ze stypendium dla 16 osób przez okres 3 miesięcy.

W przypadku osób, które otrzymają jednakową liczbę pkt. Pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń. W przypadku rezygnacji ucz. Do projektu zostanie zakwalifikowana kolejna osoba z listy rezerwowej.

Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest:

 1. Spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym dokumentem, tj. oświadczeniem lub zaświadczeniem, w zależności od kryterium uprawniającego daną osobę fizyczną lub podmiot do udziału w projekcie.
 2. Uzyskanie danych o osobie fizycznej, tj. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie lub danych podmiotu, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu projektu.

Kontakt

Biuro projektu:
ul. Chmielna 24, 87–800 Włocławek
Tel. projektowy: 570 000 953, mail: wloclawek@iro.com.pl

Partner projektu:
Stowarzyszenie „Rodzice w edukacji”
ul. Ostródzka 56W, 03-289 Warszawa